شناسه كاربري:
کلمه عبور:
(كلمه عبور خود را فراموش كرده ام)
عضويت در سايت

اساس نامه

بسمه تعالي

 

اساسنامه انجمن اپتومتري خراسان

فصل اول :

" كليات و اهداف "

 

ماده 1

نام : انجمن اپتومتري خراسان تشكلي است صنفي و علمي ، غيرسياسي و غير انتفاعي كه در اين اساسنامه اختصاراً انجمن ناميده مي شود.

ماده 2

محل : مركز اصلي اين انجمن در شهر مشهد به نشاني مطهري جنوبي 15- پلاك 34- طبقه اول واقع است
 كه در صورت لزوم، بنا به درخواست هيأت مديره مي تواند با موافقت وزارت كشور در ساير شهرستانهاي
 استان خراسان شعبه ، دفتر يا نمايندگي داير نمايد.

ماده 3

تابعيت :

اعضاي انجمن تابعيت ايراني داشته و التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند.

ماده 4

اهداف:

انجمن داراي اهداف زير مي باشد :

1-    ارتقاء سطح علمي و عملي رشته اپتومتري (بينايي سنجي) از لحاظ كيفي و كمي منطبق بر دانش روز
 و براساس استانداردهاي بين­ المللي  همگام با اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران.

2-    معرفي و شناخت بيشتر رشته اپتومتري (بينايي سنجي) از طريق ارائه خدمات آن به اقشار مختلف، بويژه قشر آسيب ­پذير جامعه تحت اصول و مقررات تعيين شده از سوي نظام جمهوري اسلامي ايران.

3-    ايجاد محيطي مناسب جهت انجام فعاليت­هاي تحقيقاتي و پژوهشي اعضاء و تشويق و ترغيب آنها در جهت افزايش دانش علمي از طريق شركت فعال در اين فعاليتها با تهيه و تاليف كتب و مجلات داخلي و خارجي،
 و نيز ارتباط با مراكز علمي معتبر و صاحب نام اين رشته در دنيا و شركت در دوره­ هاي بازآموزي و سمينارها و كنگره­ هاي علمي و پژوهشي داخلي و بين ­المللي در چارچوب مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران.

4-    ايجاد زمينه ­هاي همكاري و ايفاي نقش تخصصي، علمي، مشورتي و ... با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاهها، سازمان نظام پزشكي و ديگر ادارات و وزارتخانه ­ها و موسساتي كه به نحوي در پيشبرد
و به ثمر رسانيدن اهداف انجمن موثرند.

5-    انتشار نشریه

ماده 5

كليه اقداماتي كه در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوي نيازبه كسب مجوز از مراجع قانوني ذيربط دارد ، پس
 از كسب مجوز لازم انجام مي شود.

 

فصل دوم :

"شرايط ، نحوه عضويت و انواع آن"

 

ماده 6

هر فرد دانش آموخته در رشته اپتومتري ( اعم از كارشناس و مقاطع بالاتر) كه داراي شرايط زير باشد مي تواند
 به عضويت انجمن در آيد.

1ـ داشتن مدرك تحصيلي اپتومتري و كارشناسي و بالاتر مورد تاييد مراجع رسمي كشور ( فقط اعضاي اصلي)

2ـ پذيرفتن مفاد اساسنامه

3ـ عدم محروميت از حقوق اجتماعي

4ـ نداشتن سوء شهرت حرفه اي و اجتماعي

5ـ پرداخت حق عضويت 

تبصره : خاتمه عضويت بنا به درخواست فرد ، سلب شرايط و يا درخواست اكثريت اعضاي هيأت مديره
 و تصويب مجمع عمومي مي باشد.

ماده 7

عضويت:

انجمن داراي دو نوع عضو خواهد بود.

1ـ اعضاي اصلي كه داراي حق رأي بوده و مكلف به پرداخت حق عضويت مي باشند .

2ـ اعضاي افتخاري كه داراي مطالعات و تحقيقات علمي ممتاز بوده و با پيشنهاد هيأت مديره ، توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند.

فصل سوم :

" اركان  "

 

ماده 8

اركان انجمن عبارتند از :    الف - مجمع عمومي       ب - هيأت مديره      ج - بازرس
( بازرسان )

 

امضاء هيأت مؤسس :

 

الف - مجمع عمومي :     

ماده 9

مجمع عمومي عالي ترين مرجع تصميم گيري در انجمن بوده و به صورت عادي ، عادي به طور فوق العاده و فوق العاده تشكيل مي گردد.

ماده 10

مجمع عمومي عادي با رعايت تشريفات مندرج در اساسنامه سالي يكبار در فصل بهار و ترجيحاً ارديبهشت ماه تشكيل خواهد شد. براي رسميت يافتن جلسه حضور نصف به علاوه يك نفر اعضاي اصلي و جهت تصويب هر موضوعي ، رأي موافق اكثريت اعضاي حاضر ضرورت دارد. در صورتي كه در دعوت نخست تعداد حاضرين به حد نصاب نرسيد ، جلسه دوم با فاصله حداكثر يك ماه تشكيل و با هر تعداد

عضو حاضر ، جلسه رسميت خواهد يافت .

مجمع عمومي عادي ممكن است به صورت فوق العاده در هر زمان ، به تقاضا و دعوت هيأت مديره ، بازرس ،
يا يك سوم كل اعضاي اصلي تشكيل گردد و در هر صورت بايد دستور جلسه مجمع عمومي در آگهي دعوت قيد شود.

تبصره 1: كليه مجامع عمومي بايد با تأييد و هماهنگي قبلي با وزارت كشور برگزار شوند .

تبصره 2 : در صورتي كه هيأت مديره ، مجمع عمومي سالانه را در موعد مقرر برگزار نكند ، بازرس / بازرسان مكلف است / مكلفند

پس از تأييد وزارت كشور رأساً اقدام به دعوت و برگزاري مجمع عمومي مزبور بنمايند.

 

 

ماده 11

دعوت براي شركت در مجامع عمومي از طريق آگهي در روزنامه كثير الانتشار يا دعوت نامه كتبي و يا ساير روشهاي اطلاع رساني

الكترونيك ( پيامك ، پست الكترونيكي ، سايت انجمن و ... ) صورت مي پذيرد. دعوت براي تشكيل مجمع نوبت اول بايد حداقل

2 هفته و براي نوبت دوم نيز حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع صورت پذيرد.

ماده 12

وظايف مجمع عمومي عادي :

 1ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس ( بازرسان )

2ـ استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس(بازرسان )

3ـ تعيين خط مشي كلي انجمن

4ـ بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيأت مديره

5ـ تعيين ميزان حق عضويت سالانه و تصويب ترازنامه و بودجه انجمن

6ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي انجمن

ماده 13

مجمع عمومي فوق العاده با رعايت تشريفات قانوني مندرج در ماده 11 اين اساسنامه، مشابه مجمع عمومي عادي و با شرايط

زير تشكيل خواهد شد :

1ـ با درخواست و دعوت اكثريت اعضاي هيأت مديره يا بازرس ( بازرسان ) 

2ـ با درخواست و دعوت يك سوم از اعضاي اصلي انجمن و اطلاع وزارت كشور

تبصره 1 : مجمع عمومي فوق العاده جهت رسميت يافتن همان شرايط مجمع عمومي عادي را دارد .

تبصره 2: تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 

ماده 14

در صورتي كه بازرس/بازرسان يا يك سوم اعضاءدرخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده را داشته باشند ، موضوع كتباً به

رئيس هيأت مديره اطلاع داده خواهد شد ، رئيس هيأت مديره موظف خواهد بود تا حداكثر ظرف مدت 15 روز طبق اين اساسنامه

نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده اقدام كند ، در غيراين صورت بازرس و يا نماينده اعضاي متقاضي ظرف مدت ده روز

با تأييد و هماهنگي وزارت كشور نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده اقدام مي نمايد.

ماده 15

وظايف مجمع عمومي فوق العاده :

1ـ تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

2ـ بررسي و تصويب انحلال انجمن

3ـ عزل هيأت مديره

 

 

تبصره 1 : عزل هيأت مديره بنا به درخواست 1 اعضاي اصلي يا بازرس / بازرسان و يا اكثريت اعضاء هيأت مديره با هماهنگي وزارت كشور در دستور كار مجمع قرار گيرد.

تبصره 2 : در صورت تصويب عزل دسته جمعي هيأت مديره ، مجمع فوق العاده نسبت به تعيين و انتخاب سه نفر از اعضاي اصلي براي

اجراي مصوبه و انجام تشريفات قانوني انتخاب هيأت مديره جديد اقدام مي نمايد.  

ماده 16

مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر كه از اعضاي هيأت مديره
 يا بازرسان و يا داوطلبان اين دو ركن نمي باشند، اداره مي شود.

تبصره 1: اعضاي هيأت رئيسه با اعلام نامزدي خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئوليت اداره جلسه مطابق دستور كار اعلام شده

و نيز تنظيم و ارسال صورت جلسه مجمع به وزارت كشور را به عهده دارند.

تبصره 2 : هيأت رئيسه نسخه اي از صورت جلسه را براي اطلاع اعضاء در محل دفتر انجمن نصب مي نمايد.

ب) هيأت مديره

ماده 17

انجمن داراي هيئت مديره اي مركب از 5 نفر عضو اصلي و 2 تا 5  نفر عضو علي البدل مي باشد كه از ميان اعضاي اصلي براي مدت

سه سال انتخاب مي شوند.

تبصره 1 : شعب انجمن با رعايت ماده 2 اساسنامه در شهرستانها توسط هيأت مديره اي مركب از سه نفر كه
 از سوي اعضاي همان شعبه انتخاب مي شوند، اداره خواهد شد . اعضاء اين هيأت ها طبق دستورالعمل هيئت مديره مركزي فعاليت

خواهند نمود . حدنصاب تأسيس شعبه 30 نفر عضو مي باشد كه در صورت عدم حصول آن ،
مي توان دفتر يا نمايندگي داير نمود. 

تبصره 2: جلسات هيأت مديره با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با آراء موافق3نفر معتبر خواهد بود.

تبصره 3: اعضاي هيأت مديره حداكثر يك هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خود يك رئيس، يك نايب رئيس و يك

خزانه دار انتخاب نموده و نسخه اي از صورتجلسه انتخابات را به وزارت كشور ارسال مي نمايند. حدود اختيارات هيأت مديره را

آئين نامه مشخص مي نمايد.

تبصره 4: شركت اعضاي هيأت مديره در جلسات آن ضروري است و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه
و بدون اطلاع قبلي در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

تبصره 5: در صورت استعفاء يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هيأت مديره، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده به جاي عضو

اصلي انجام وظيفه خواهد نمود. در صورتي كه با ورود اعضاي علي البدل تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره كامل نشود و نيز براي

تكميل اعضاي علي البدل مي توان با هماهنگي وزارت كشورو با انجام انتخابات ميان دوره اي نسبت به ترميم آن اقدام كرد.

تبصره 6: هيأت مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل هر ماه يكبار تشكيل خواهد داد بنا به ضرورت و با دعوت كتبي يا تلفني رئيس يا نايب رئيس جلسه فوق العاده تشكيل مي دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه و يا تماس تلفني و تشكيل جلسه هيأت مديره

حداقل سه روز خواهد بود.

ماده 18

مجمع عمومي ، هيأت مديره را براي مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب اعضاي هيأت مديره براي  دو دوره متوالي بلامانع بوده و هيأت مديره موظف است ظرف حداكثر سه ماه قبل از پايان دوره تصدي خود ، انتخابات هيأت مديره جديد را با هماهنگي وزارت كشور

برگزار و نتيجه را ظرف يك هفته به آن وزارتخانه اعلام نمايد.

ماده 19

هيأت مديره نماينده قانوني انجمن بوده و وظايف و اختيارات آن به شرح زير مي باشد :

حفظ و حراست از اموال منقول و غير منقول ، رسيدگي به حسابهاي انجمن و پرداخت ديون و وصول مطالبات ، اجراي مصوبات مجمع

عمومي ، افتتاح حساب بانكي ، انجام تشريفات قانوني به منظور تعقيب جريانات قضايي
 و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم ، تعيين حَكَم ، وكيل و عزل آنان ، قطع و فصل دعاوي
 از طريق سازش ، فراهم آوردن شرايط عضويت افراد متقاضي .

به طور كلي هيأت مديره مي تواند در حوزه وظايف خود اقداماتي را كه ضروري بداند با رعايت مصالح انجمن در مورد نقل و انتقال

اموال غير منقول و تبديل به احسن آنها يا رهن گذاري و فك رهن و استقراض به استثناي فروش اموال منقول كه مستلزم

تصويب مجمع عمومي مي باشد بنام انجمن انجام دهد.

تبصره 1: جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه ، اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است. هيأت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع انجمن دارا مي باشد.

تبصره 2: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي رئيس هيأت مديره يا نايب رئيس و خزانه دار با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

تبصره 3: هيأت مديره مي تواند از بين خود يا اعضاي انجمن يك نفر شخص حقيقي را به عنوان مدير عامل انتخاب كرده و حدود اختيارات

او را تعيين نمايد.

مديرعامل در حدود اختياراتي كه از طرف هيأت مديره به وي تفويض مي گردد. نماينده انجمن محسوب شده
و از طرف آن حق امضاء دارد.

 

تبصره 4.: هيأت مديره مي تواند از بين اعضاي واجد شرايط در جهت اجراي اهداف مندرج در اساسنامه
 با موافقت وزارت كشور كميته هاي تخصصي انجمن را تشكيل دهد.

تبصره 5: آئين نامه اجرايي اين اساسنامه بعد از تصويب هيأت مديره و تأييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود.

ج: بازرسان       

ماده 20

مجمع عمومي عادي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوانبازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد.

تبصره 1 : انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است .

تبصره 2 : اعضاي هيأت مديره ، مدير عامل و نزديكان سببي و نسبي آنها نمي توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.

 

ماده 21

وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است :

1ـ بررسي كليه اسناد واوراق مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي .

2ـ مطالعه گزارش سالانه هيأت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي ارائه
به مجمع عمومي.

3ـ ارائه گزارش هرگونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه يا مصوبات مجمع به مجمع عمومي.

تبصره : گزارش بازرس ( بازرسان ) بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه
و مطالعه اعضاء در محل دفتر انجمن آماده باشد.

ماده 22

كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان بدون قيد و شرط بايد بوسيله هيأت مديره جهت بررسي در دسترس

بازرس /بازرسان و نمايندگان كميسيون ماده 10 احزاب قرار گيرد.

 

فصل چهارم

" بودجه و مواد متفرقه"

 

ماده 23

بودجه انجمن از طريق جمع آوري هدايا، اعانات ، قبول وصيت ، وقف و نيز حق عضويت اعضاء، تأمين مي شود.

ماده 24

كليه وجوه دريافتي و هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح و بيلان آن در پايان هر سال مالي جهت بررسي به كميسيون

ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها ارائه خواهد شد.

تبصره 1: كليه دفاتر مالي انجمن در صورت مراجعه مأمورين مالياتي در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

تبصره 2: سال مالي انجمن منطبق بر سال هجري شمسي بوده و همواره به پايان ماه اسفند ختم مي شود.

تبصره 3: كليه وجوه مازاد بر هزينه هاي جاري انجمن در حساب مخصوصي بنام انجمن نزد يكي از بانكهاي رسمي كشور نگهداري

خواهد شد.

 

ماده 25

كليه مدارك ، پرونده ها و نوشته هاي رسمي در دفتر مركزي انجمن نگهداري مي شود.

مكاتبات رسمي انجمن با امضاي رئيس هيأت مديره و در غياب او نايب رئيس هيأت مديره و با مهر انجمن انجام خواهد شد.

تبصره: مصوبات و صورت جلسات هيأت مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ ، ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد.

 

 

ماده 26

هرگونه تغييري در مفاد اساسنامه و تركيب اعضاء هيأت مديره و بازرس ( بازرسان ) در صورتي معتبر است كه به تصويب كميسيون

ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها رسيده و در روزنامه رسمي درج شده باشد.

تبصره : محل انجمن و اقامت گاه اعضاي هيأت مديره و اشخاص صاحب امضاء و تغييرات بعدي آن بايد به اطلاع وزارت كشور برسد و

مادامي كه در اين خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

 

ماده 27

انجمن داراي مهرو نشان مخصوص خواهد بود كه شكل و متن آن پس از تصويب هيأت مديره و مجوز وزارت كشور تهيه و استفاده

خواهد شد.

تبصره : هيأت مديره در حفظ و حراست از مهر و نشان انجمن مسئوليت قانوني دارد.

 

ماده 28

با توجه به اينكه انجمن ماهيتاً غيرتجاري مي باشد نمي تواند عمليات تجاري و اعتباري انتفاعي انجام دهد.

 

انحلال :

ماده 29

در موارد زير انجمن منحل مي شود :

1) بنا به رأي مجمع عمومي فوق العاده

2) در صورتي كه تا يك سال پس از به ثبت رسيدن ، موضوعي را كه براي آن تشكيل شده انجام نداده يا انجام آن غيرممكن باشد.

3) بنا به تقاضاي كميسيون ماده 10 قانون احزاب و صدور حكم قطعي دادگاه

 

ماده 30

انحلال: در صورت انحلال انجمن ، مجمع عمومي فوق العاده هيأت تصفيه اي را ( حداقل سه نفر) از ميان اعضاي اصلي انتخاب مي نمايد.

اين هيأت موظف خواهد بود پس از اداء ديون و وصول مطالبات با نظارت كميسيون ماده 10 قانون احزاب نسبت به واگذاري اموال و

املاك آن به يكي از مراكز مشابه يا عام المنفعه داخل كشور اقدام نمايد. هيأت مذكور موظف

است يك نسخه از شرح كامل اقدامات خود را جهت بررسي به كميسيون ماده 10 قانون فعاليت

احزاب و جمعيتها ارسال دارد.

 

ماده 31

اين اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و31 ماده و 28 تبصره در اولين نشست اعضاء مجمع عمومي در تاريخ 7/6/1392 به تصويب رسيد.