شناسه كاربري:
کلمه عبور:
(كلمه عبور خود را فراموش كرده ام)
عضويت در سايت

آموزشهای بیماریهای چشم


عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Ocular Motor Nerve Pals اسلاید ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ ۲۱
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Allergic Conjunctivitis. اسلاید ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ ۲
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Conjunctival Infections اسلاید ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ ۲
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Infection Lacrimal اسلاید ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ ۱
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Ectropion & Entropion اسلاید ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ ۲
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Chronic Marg Bleph'tis اسلاید ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ ۱
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Disorders of Lashes اسلاید ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ ۱
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Diabetic Retinopathy اسلاید ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ ۲۹
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Diagnostic Atlas of Common Eyelid Diseases اسلاید ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ ۸
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
glaucoma for optometrists اسلاید ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ ۷
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Handbook of Nutrition and Ophthalmology کتاب الکترونیک ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ ۳
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
cornea کتاب الکترونیک ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ ۳
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Conjunctival Diseases.ppt اسلاید ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ ۱
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Handbook of Ocular Disease Management 8th edition کتاب الکترونیک ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ ۳
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Ophthalmic Drugs کتاب الکترونیک ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ ۳
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Treating Ocular Surface Disease and Blepharitis کتاب الکترونیک ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ ۴
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
The_Dry_Eye__A_Practical_Approach کتاب الکترونیک ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ ۱۵
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
the anterior eyee examination کتاب الکترونیک ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ ۱۰
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Primary Care Ophthalmology کتاب الکترونیک ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۴
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
2007 keratoconus for optometrists اسلاید ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ ۲۲
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Clinical_Ocular_Toxicology کتاب الکترونیک ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ ۷
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Diabetic Retinopathy Management کتاب الکترونیک ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ ۱۸
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Cataract اسلاید ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ ۱۷
توضیحات: