برنامه های جانبی                            تماس با ما  تماس با ما

 


برنامه های جنبی و تفریحی بیستمین کنگره اپتومتری خراسان پس از برنامه ریزی معرفی خواهد گردید .