ستاد اجرایی
                            تماس با ما  تماس با ما


  

دبیرعلمی : دکتر عباس عظیمی
دبیراجرایی : اپتومتریست  سعید شاهپری
دبیر کمیته علمی :   اپتومتریست بهروز ظهوریان
ناظر مالی و نمایشگاه :   اپتومتریست محسن اسماعیلی
روابط عمومی و هماهنگی :   اپتومتریست محسن شاهپری
برنامه های جانبی :   اپتومتریست تکتم وردکار
اسکان : اپتومتریست سیما نصیری
آی تی و اداره ثبت نام : مهندس مصطفی دستانی
سایت : مهندس محسن قنبرزاده
دبیرخانه : مهندس افسانه مرادی و مهندس منصوره صدیقی
پشتیبانی : مهندس یونس صدیقی
کمیته دانشجویی : اپتومتریست ملیکا اورعی